When you woke up and find that summer is gone

November 23, 2011

"Georgia, you know her eyes put a shame on the stars to shine a night... So take good care of her"

ไม่ชอบเวลาที่คุณต้องเดินทางไกล
หรือมีทัวร์หรือไปไหนที่ไกลๆ
เราไกลกันอยู่แล้วแต่สิ่งต่างๆที่คุณจะต้องเจอ
มันอาจทำให้คุณลืมฉัน :(

[แล้วมาเขียนแบบนี้ยังกับเป็นแฟนกัน
นี่กูบ้าได้สุดขีดเลย แต่ไม่เป็นไร...]

แต่ยังไงก็ขอให้ระหว่างทางที่คุณเดินทาง
ทำให้คุณได้นึกถึงฉันบ้าง..

p.s. ไม่สบาย :(

You Might Also Like

0 comments